jpg
Business China

Ilmoitus muiden kuin alusten liikenteenharjoittajan yleisen vakuusvastuun suorittamisesta

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Kaikille muille kuin aluksille toimiville yhteisille kuljettajille:

Muiden kuin alusten liikennöimättömien yhteisten liikenteenharjoittajien hallintojärjestelmä on vahvistettu Kiinan kansantasavallan kansainvälistä meriliikennettä koskevilla asetuksilla (jäljempänä "kansainvälisen meriliikenteen säännökset"), jotka on pantu täytäntöön 1. tammikuuta 2002. Tällä hetkellä yli 3 000 ei-alusliikennettä yhteiset liikenteenharjoittajat (jäljempänä NVOCC) ovat saaneet tutkintotodistukset muusta kuin alukselta liikennöivistä yhtei- sistä lentoliikenteen harjoittajista turvatalletusten maksamisella. Muiden alusten kuin tavanomaisten liikenteenharjoittajien hallintojärjestelmän täytäntöönpano on vakiinnuttanut kansainväliset meriliikennemarkkinat tehokkaasti.

Toimivaltaisen liikenteenharjoittajan vakuusvastuuvakuutuksen ja NVOCC-yritysturvarahastojen välisen vapaata valinnan periaatetta noudattaen tämä ministeriö on kuullut Kiinan vakuutusalan sääntelykomiteaa ja päättänyt vakuusvastuuvakuutusjärjestelmän toteuttamisesta NVOCC: lle vaihtoehtoina niille nykyisten vakuusmallien lisäksi NVOCC-yrityksille; tämä tapahtuu täydentämään NVOCC: n hallintojärjestelmää, lieventämään NVOCC: n pääomaa ja suojelemaan asianomaisten osapuolten laillisia oikeuksia. NVOCC: t voivat 1. marraskuuta 2010 alkaen hakea ei-alukselta liikennöivien yhteisten lentoliikenteen harjoittajien pätevyyttä hankkimalla NVOCC-vakuusvastuuvakuutuksen. Ilmoitus asianomaisista kohdista esitetään jäljempänä:

NVOCC

I. Perusperiaate


Muiden alusten kuin tavanomaisten lentoliikenteen harjoittajien vakuusvastuuvakuutukset NVOCC-vakuuksille ovat molemmat todisteet taloudellisesta vastuusta, jota voivat käyttää muut kuin aluksen harjoittajat, jotka harjoittavat yhteistä lentoliikenteen harjoittajaa (jäljempänä 'hakijat'); molemmat ovat rinnakkain hakijoiden itsenäisesti valitsemia. NVOCC: t, jotka valitsevat turvatalletusten purkamisen, tekevät tämän tällä hetkellä voimassa olevan talletussuojan järjestelmän mukaisesti.

II. Vakuutuslaitokset


Vakuutuslaitoksista vastaavien vakuutuslaitosten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
(I) Rekisteröity Kiinan kansantasavallassa;
(II) Kiinan vakuutusalan sääntelykomission toimilupa;
(III) liikenneministeriön luvan myöntämät vakuutustuotteet, jotka on toimitettu Kiinan vakuutusalan sääntelykomitealle hyväksyttäväksi tai kirjattuna;
(IV) allekirjoittaa sitoumuksen vakuuttaa muille kuin aluksille yhteistä liikenteenharjoittajan vakuusvastuuvakuutusta (ks. Liite) ja täyttää NVOCC: n vakuusvastuuvakuutukseen liittyvät velvoitteet.

III. Vakuutusmallit, kesto ja laajuus


Hallinnollisen hallinnon helpottamiseksi periaatteessa hakijat, jotka hakevat muita kuin aluksia käyttäviä yhteisiä kantoaallonpitäjiä ja heidän toissijaisia ​​organisaatioitaan, käyttävät samaa todistetta taloudellisesta vastuusta, mikä tarkoittaa, että kaikki käyttävät vakuuksia tai vakuuden vastuuvakuutuksia.

Hakijoiden ja vakuutuslaitosten on itsenäisesti vakuutettava vakuutuksen kesto, mutta sen on oltava vähintään yksi vuosi.

Muun kuin aluksen liikenteenharjoittajan liikennevakuutusvastuuvakuutusta käytetään vain NVOCC: n velkojen maksamiseen, jotka johtuvat liikennöintivelvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä, eikä niitä voida käyttää sakkojen maksamiseen. NVOCC: n on maksettava sakkoja erikseen, jos ne ovat syntyneet.

IV. Toimintaohjeet


NVOCC

(I) Uudet pyynnöt aluksille, joilla ei ole aluksia harjoittavia yhteisiä kuljettajakelpuutuksia:

1. marraskuuta 2010 jälkeen hakijat, jotka hakevat muita kuin aluksia käyttäviä yhteisiä lentoliikenteen harjoittajien pätevyyksiä, jotka haluavat ostaa NVOCC-vakuusvastuuvakuutuksen, noudattavat kansainvälisen merenkulun sääntöjen ja yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisia ​​kansainvälisen meriliikenteen sääntöjä (jäljempänä "Täytäntöönpanon yksityiskohdat") ja toimitettava vakuutuslaitoksen vakuutus- ja vakuutusmaksutodistus sekä vakuutusteknisen asiakirjan XI momentissa tarkoitetut materiaalit (lukuun ottamatta 5 kohtaa) ja XIV artikla (lukuun ottamatta 5 kohtaa ).

(II) Muun kuin aluksen yhteisen liikenteenharjoittajan vakuusvakuuden peruuttaminen:

1. Toiminnan harjoittamiseen pätevöityneiden NVOCC-järjestöjen toiminnan peruuttamismenettelyt:
NVOCC: t, jotka ovat saaneet pätevyytensä toimimaan ja jotka hakevat peruuttaa toimintansa ja lopettaa pätevyyden, on toimitettava liikenneministeriölle kirjalliset hakemukset, jotka julkaistaan ​​liikenneministeriön verkkosivustolla 30 päivän ajan. Seuraavat materiaalit on toimitettava hakemuksen yhteydessä:
(1) Hakemus (mukaan lukien varojen palauttamisnumero, allekirjoitettu ja sinetöity laillisella edustajalla virallisella sinetillä);
(2) valokopio toimilupakirjasta, jonka peruutettu "ei-alusliikennettä harjoittava yhteinen kantoliiketoiminta";
(3) Alkuperäinen aluksen rekisteröintitodistus muille kuin aluksille, jotka harjoittavat yhteistä liikenteenharjoittajaa (alkuperäinen, kopiot);
(4) Todistukset peruutetuista tuloista (kansainvälisen meriliikenteen käyttötodistukset), joita käytetään veroviraston myöntämien NVOCC-yritysten käyttöön (jos niitä ei ole vielä kerätty, toimitettava todisteet verotuksesta vastaavan yksikön tai valokuvan vastaanottotodistuksen ja -rekisteritietosivun Vastaanottohankinta- ja keräyskirjassa);
(5) Ulkomailla olevien NVOCC: n on tehtävä sopimus kotimaisen laitoksen kanssa palautettujen varojen vastaanottamisesta.
Julkaisuajankohdan aikana osallistuvat osapuolet, jotka kokevat NVOCC: n täyttävän tai sopimattomasti täyttäneet liikenteenharjoittajien velvoitteet ja joiden on oltava korvausvelvollisia, hankkivat edellä mainitussa määräajassa oikeusviranomaiselta tai sellainen välimieslaitos, jonka oikeusviranomainen vakuuttaa vakuutuslaitoksen maksettavaksi vakuutussopimuksen mukaisesti.
Julkaisuajan päättyessä liikenneministeriö lähettää vakuutuslaitokselle kirjallisen ilmoituksen vakuutuslaitoksen kirjallisen ilmoituksen julkaisemisjakson päättyessä, jos ei ole edellisessä määräyksessä kuvattuja olosuhteita, kerätä NVOCC-yritysten rekisteröintitodistus Tutkinnot, mitätöi NVOCC-liiketoiminnan pätevyys ja julkaise tulokset liikenneministeriön verkkosivustolla. Vakuutuslaitoksen on saatava päätökseen vakuutusmaksun peruuttamismenettelyt seitsemän arkipäivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen saamisesta liikenneministeriöltä ja ilmoitettava liikenneministeriölle kirjallisesti tuloksista.

2. Menettelyt, joilla peruutetaan toimintatavat, joiden osalta yhteistä liikenteenharjoittajaa harjoittavien liiketoiminnan harjoittajien ammattipätevyyden lopettamista koskevat hakemukset on lopetettu:
Hakijat, jotka keskeyttävät hakemuksensa liiketoiminnan pätevyydestä, on esitettävä liikenneministeriölle kirjallinen hakemus, jossa ilmoitetaan palautettujen varojen vastaanottamisen tilinumero ja joka on allekirjoitettu ja sinetöity laillisella edustajalla. Uudelleentarkastelumenettelyn jälkeen liikenneministeriö ilmoittaa vakuutuslaitokselle kirjallisesti vakuutusten peruuttamismenettelyjen käsittelystä. Vakuutuslaitos täyttää vakuutuksen peruuttamismenettelyt seitsemän (7) arkipäivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa liikenneministeriölle kirjallisesti tuloksista.

(III) Nykyiset NVOCC: t, jotka jatkavat muiden kuin alusten harjoittamaa yhteistä liikenteenharjoittajaa hankkimalla vakuutuksia:

 • NVOCC-yritykset, jotka ovat saaneet liiketoimintaedellytyksiä ennen 31. lokakuuta 2010 ja jotka haluavat jatkaa harjoittamasta muita kuin aluksia harjoittavia yhteisiä kuljetusliiketoimintoja hankkimalla NVOCC-vakuusvakuutusvakuutusta, voivat hakea jo maksetun vakuuden palauttamista, mutta ensin on käsiteltävä vakuutusvaatimusten . Vakuustodistusten hakemisessa ja NVOCC-liiketoiminnan pätevyyden ylläpitämisessä vakuutuksen ostamisesta on esitettävä seuraavat materiaalit:
 • Vakuutuslaitoksen vakuutusturva ja vakuutusmaksutoteutus;
 • Vakuuden palauttamista koskeva kirjallinen hakemus: Hakemuksessa on ilmoitettava yrityksen tilinumero ja se on allekirjoitettava ja sinetöitävä yrityksen laillisella edustajalla;
 • Alkuperäinen rekisteröintitodistus muille kuin aluksille, jotka harjoittavat yhteistä liikenteenharjoittajayritystä (alkuperäiset ja kopiot).
 • Saatuaan edellä mainitut materiaalit, liikenneministeriö julkistaa 30 päivää NVOCC: n vakuushakemuspyynnön.
 • Jos julkaisuaikana ei esiinny soveltamisasetuksen XX artiklan 2 kohtaa, liikenneministeriö ilmoittaa pankin tilille, jolla on NVOCC: n vakuus vakuuskohtaisten palauttamismenettelyjen käsittelystä, ja käsitellään uudelleen rekisteröintitodistusta muiden alusten liikenteenharjoittajien yhteiseen liikenteeseen liittyvien ammattipätevyyksien osalta (ilmaisu "vastuuvakuutus") NVOCC: lle.

(IV) Menettelyt NVOCC: n nimen muuttamiseksi:
 • Vakuutusvastuuvakuutusta hakeneiden ja saamien ammattitutkintotodistusten hakemista koskevat NVOCC-nimien hakemukset on toimitettava liikenneministeriölle seuraavien materiaalien mukana:
 • Hakemus muuhun kuin aluksen liikenteenharjoittajan nimenmuutokseen;
 • Alkuperäinen alusten rekisteröintitodistus muille kuin aluksille, jotka harjoittavat yhteistä liikenteenharjoittajayritystä (alkuperäiset ja kopiot);
 • Vanha versio konekilosta ja näyte uudesta versiosta;
 • Kotimaisten NVOCC-yritysten on toimitettava nimimuutoksen hyväksyntäilmoitus ja valokopiot toimilupien alkuperäisestä nimestä ja uudesta nimestä.
 • Ulkomaisten NVOCC-yritysten on toimitettava todistusasiakirjat, jotka ovat sen maan toimivaltaisen yksikön antamia nimenmuutoksia koskevat asiakirjat, joissa yritys on rekisteröity (paikallisen notaarin viranomaisen on oltava notaarin antama).

Liikenneministeriö myöntää NVOCC: lle uuden aluksen rekisteröintitodistuksen aluksille, jotka eivät ole aluksen päällikön yhteisiä liikenteenharjoittajia, ja ilmoittaa vakuutuslaitokselle kirjallisesti NVOCC: n nimeämisestä.
Vakuutuslaitoksen on ilmoitettava liikenneministeriölle kirjallisesti muutoksen tuloksista seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun kirjallinen tiedoksianto liikenneministeriöstä on muuttunut.

(V) NVOCC-laajennuksen menettelyt:

 • Laillisuusvaatimukset, jotka ovat hakeneet ja saaneet tutkintotodistuksia vakuusvastuuvakuutuksen avulla, on toimitettava liikenneministeriölle 30 päivää ennen liiketoiminnan pätevyyden voimassaoloajan päättymistä sekä seuraavat materiaalit:
 • Hakemus laajennukselle;
 • NVOCC: n liiketoiminnan kuvaus liiketoimintapätevyyden voimassaoloaikana;
 • Vakuutusvastuuvakuutuksen uudistamista koskeva todistusmateriaali (vakuutuslaitoksen myöntämä vakuutusturva ja vakuutusmaksutakuu);
 • Alkuperäinen alusten rekisteröintitodistus muille kuin aluksille, jotka harjoittavat yhteistä liikenteenharjoittajayritystä (alkuperäiset ja kopiot);
 • Kotimaiset NVOCC: t toimittavat valokopiot liikenneluvan kanssa, johon on lisätty "ei-alusliikennettä harjoittava yhteinen liikenteenharjoittaja"; ulkomaiset NVOCC: t toimittavat valokopioita todistuksesta yhtiön kaupallisesta rekisteröinnistä;
 • Kymmenen valokopiota alkuperäisistä allekirjoitetuista ja liikkeeseenlasketuista laskuista.
 • Liikenneministeriö ei käsittele nimeämuutoksia tai muita menettelytapoja NVOCC-yrityksille, jotka eivät ole käsiteltäneet laajentamismenettelyjä ennen elinkeinotoiminnan pätevyyden voimassaoloajan päättymistä, ja niiden ei-alusliikenteen harjoittavien yhteisten liikenteenharjoittajien ammattipätevyys päättyy sen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

V. Muiden kuin alusten liikenteenharjoittajan yleisen vartiointivakuuden käyttö


Muun kuin aluksen liikenteenharjoittajan liikennevakuutusvastuuvakuutus on yksi vaihtoehto todisteena taloudellisesta vastuusta, jota tarjotaan muille kuin aluksille toimijoille, jotka harjoittavat yhteistä liikenteenharjoittajaa harjoittavia yrityksiä. kun NVOCC ei täytä liikenteenharjoittajien velvoitteita tai laiminlyö velvoitteita, sitä käytetään korvaamaan vahingonkorvaus oikeusviranomaisen päätöksen perusteella tai korvausvaatimuksen pyytävän oikeusviranomaisen vahvistaman välitystuomioistuimen tekemän päätöksen perusteella. käytetään muiden velvoitteiden palauttamiseen.


Ilmoitus muiden kuin aluksen liikenteenharjoittajan yleisen vartiointivakuuden kokeiluun liittyvistä ongelmista
Ilmoitetaan, että tämä ministeriö on pilotannut aluksen ulkopuolisen liikenteen harjoittajan liikennevakuutusvastuuvakuutuksen 1. marraskuuta 2010 alkaen muiden kuin alusten liikenteenharjoittajan yleisen turvallisuuden vakuusvakuutuksen (JSF) Nro 533).

Tällä hetkellä PICC Property and Casualty Company Limited on toimittanut sitoumuksen vakuudeksi ja muille asiaankuuluville tiedoille vaaditulla tavalla ja täyttänyt edellytykset muiden kuin alusten liikenteenharjoittajan vartiointivakuudeksi.

 • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
 • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
 • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
 • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
 • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
 • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
 • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
 • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
 • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.